Tayo Ay May Mga Karapatan

 

We Have Rights

 

A film by Diane Paragas

 

Media